Programele de ucenicie

ucenic

                    Programele de ucenicie

            Ce este ucenicia?    Ucenicia poate fi definită drept o este o perioadă de formare care alternează pregătirea practică la locul de muncă și pregătirea în cadrul unei instituții de formare profesională.Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru  nivelurile 1, 2 și 3 de calificare, stabilite prin legislația în vigoare. Ucenicia la locul de munca se organizează pentru calificările stabilite prin legislația în vigoare și pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaționale.

             Cui se adresează ucenicia la locul de muncă:

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;

b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

             Cine poate fi ucenic?

    Poate fi ucenic persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

– a împlinit vârsta de 16 ani;

– nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

– îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor.

             Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii:

a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

            Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

             Avantajele uceniciei pentru angajatori:

– Pot beneficiază de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie.

 – Această sumă poate fi folosită în orice scop în cadrul firmei.

– Fidelizarea angajaţilor prin posibilitatea măririi veniturilor acestora şi/sau imputării costurilor de formare.

– După finalizarea contractului de ucenicie se încheie un contract de muncă pe o perioadă cel puţin egală cu cea a contractului de ucenicie.

– Implicare furnizorilor de formare profesională în identificarea de ucenici/resurse umane.

             Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au îndatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a caror raza îsi au sediul,  respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

                                                                            Contractul de ucenicie

    Contract individual de muncă particular, pe durată determinată care se încheie obligatoriu sub formă scrisă.Perioada de probă : maximum 30 zile lucrătoare;

   Durata contractului : 12-36 luni  în funcţie de programul de foramre Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *